Edukacja ekologiczna

Naszą misją jest stałe zwiększanie stopnia świadomości ekologicznej społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży poprzez aktywną edukację, realizowaną głównie poprzez warsztaty w szkołach, ekologiczne stoiska plenerowe, zwiedzanie naszej instalacji, projekty informacyjne oraz konkursy ekologiczne. Nasze działania mają na celu proponowanie konkretnych zachowań korzystnych dla środowiska naturalnego oraz upowszechnienie wiedzy o prawidłowym gospodarowaniu odpadami.

Zapraszamy zainteresowane szkoły, przedszkola, oraz inne zorganizowane grupy do kontaktu w celu zarezerwowania terminu zwiedzania prowadzonej przez nas instalacji. Zajęcia obejmują zwiedzanie sortowni odpadów zbieranych selektywnie, kompostowni odpadów ulegających biodegradacji oraz zajęcia edukacyjne w świetlicy w miejscowości Dalsze.

Zasady Segregacji Odpadów